Manifest o politici droga za izbore za Europski parlament 2024

Udruga LET je potpisala manifest koji je upućen europskim parlamentarcima !!!

Unatoč milijardama utrošenim u kontrolu droga, europske politike droga nisu uspjele zaštititi zdravlje i sigurnost naših zajednica.

Upotreba droga doseže povijesne rekorde. Nove tvari svake godine ulaze na tržište EU. Politike rata protiv droga nisu mogle zaustaviti rastuću moć organiziranog kriminala. Dokazi pokazuju da su prevencija, liječenje i smanjenje štete neophodni za spašavanje života i zaštitu naših zajednica, ali uslugama za osobe koje koriste droge nedostaju resursi i politička podrška.

Europski izbori 2024. moraju donijeti promjenu paradigme. Ovaj manifest postavlja viziju pragmatične, inovativne europske politike droga usmjerene na ljudska prava koja će stvoriti zdravije i sigurnije zajednice. Pozivamo sve europske organizacije civilnog društva, stranke i kandidate da podrže sljedeće pozive na akciju.

Zajedno ćemo izgraditi politiku droga koja priprema Europu za budućnost.

#FutureDrugPolicyEU24

 

Načelo Manifesta o politici droga:

Povećajte ulaganja u zdravstvo i socijalnu skrb

Upotreba droga u Europi rekordna je, a sve veća prisutnost novih psihoaktivnih tvari, uključujući sintetske opioide, izazvala je uzbunu. Provođenje zakona i kontrola droga neće zaustaviti ovu novu prijetnju, baš kao što nisu uspjeli u drugim regijama svijeta. Kako bi bile spremne za budućnost, institucije EU-a moraju dati prioritet podršci i financiranju integriranih zdravstvenih usluga i usluga skrbi koje dokazano djeluju. Usredotočenost na usluge koje podržavaju, a ne kažnjavaju, osobe koje koriste droge nužna je za spašavanje života i očuvanje sigurnosti zajednica.

Politika EU-a o drogama mora se ponovno uravnotežiti i prekinuti trenutačno davanje prioriteta provođenju zakona u odnosu na zdravlje. Institucije EU-a moraju pojačati ulaganja i potporu za selektivne i indicirane programe prevencije, dobrovoljno liječenje utemeljeno na dokazima, smanjenje štete koja spašava živote (uključujući prevenciju HIV/AIDS-a i HCV-a, liječenje potpomognuto opioidima, nalokson koji se nosi kući, usluge provjere lijekova i sobe za konzumaciju droga) te usluge u zajednici i one koje vodi zajednica koje mogu doprijeti do svih potrebitih.

Napustite politike rata protiv droga

Vrijeme je da se napusti politika borbe protiv droga koja, unatoč milijardama troškova, nije uspjela smanjiti veličinu ilegalnih tržišta droge, obuzdati moć organiziranog kriminala ili smanjiti nasilje. Politike i narativi koji stigmatiziraju i okrivljuju ljude koji koriste droge i marginalizirane zajednice moraju se zamijeniti intervencijama utemeljenim na dokazima, uključivanju i ljudskim pravima.

Kako bi se osigurao integrirani, holistički i intersekcijski pristup lijekovima, zdravstvena tijela EU-a moraju imati ključnu ulogu u oblikovanju politike EU-a o lijekovima. Politika droga mora biti uključena u socijalnu, zdravstvenu i ekonomsku politiku, a ne biti prepuštena samo policiji.

Institucije EU-a moraju uključiti uključiv pristup drogama koji se temelji na ljudskim pravima i rodu, uključujući nedvosmislenu podršku dekriminalizaciji osoba koje koriste droge kao mjeru za uklanjanje stigme i poboljšanje pristupa uslugama.

Nova Agencija EU-a za droge mora stvoriti pokazatelje koji prate učinkovitost i učinak trenutnih pristupa politici droga kao što su prevencija kriminala i potražnja i smanjenje štete, uključujući stigmu, pristup uslugama i ljudska prava, te provoditi istraživanja usmjerenija na politike. Moraju biti uključena i tijela EU-a s mandatom za zaštitu ljudskih prava, vrijednosti EU-a i vladavine prava.

 

Osigurati sudjelovanje civilnog društva i zajednice

Sigurnija i učinkovitija politika o drogama zahtijeva uključivanje organizacija civilnog društva koje svakodnevno rade sa zajednicama i mogu doprijeti do ranjive populacije te su najbolje informirane o novim trendovima na tržištu droga. Politika EU-a protiv droga mora odražavati načelo ‘ništa o nama bez nas’, uključujući prije svega pogođene zajednice i ljude koji koriste droge.

Mehanizmi za sudjelovanje civilnog društva u politici EU-a o drogama, uključujući Forum civilnog društva o drogama u EU-u, trebali bi biti na odgovarajući način financirani, podržani i smisleno konzultirani od strane Europske komisije, Agencije EU-a za droge i svih relevantnih institucija EU-a. Oni bi trebali uključivati ​​predstavnike pogođenih zajednica, uključujući ljude koji koriste droge, mlade ljude, žene i one koji su nerazmjerno pogođeni kriminalizacijom, stigmom i diskriminacijom.

Istražite inovativne pristupe, uključujući odgovornu regulativu

Pragmatična politika droga zahtijeva istraživanje inovativnih pristupa tržištima droga, uključujući odgovornu regulaciju droga kao što je kanabis kao ključnu mjeru za zaštitu zdravlja i ljudskih prava zajednica i smanjenje moći organiziranog kriminala. EU bi trebao olakšati te inovacije i pratiti njihov učinak na zdravlje, sigurnost i ljudska prava.

Kreatori europske politike moraju osigurati da europski zakoni i politike olakšavaju usvajanje inovativnih pristupa tržištima lijekova, uključujući odgovornu regulaciju. Agencija EU za lijekove trebala bi pratiti učinak politika i propisa o drogama kako bi omogućila donošenje politika utemeljenih na dokazima. To će podržati međusobno učenje, povećati prihvaćanje najboljih praksi, doprinijeti pragmatičnim rješenjima i pripremiti Europu za budućnost.

Puni tekst manifesta na engleskom jeziku!

pošalji nam poruku