Smanjenje štete

Ujedinjeni narodi kroz svoje organizacije provode različite politike suzbijanja korištenja droge i prevencije HIV/AIDS-a. Ured za droge i kriminal Ujedinjenih naroda (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) inzistira na stavu da prema konceptu smanjenja štete nema službeno definiranu politiku. Međunarodni odbor za kontrolu narkotika (International Narcotics Control Board – INCB) izražava razmišljanja da programi smanjenja štete mogu doprinositi zlokorištenju droga i da su potencijalno nezakoniti. S druge strane Svjetska zdravstvena organizacija i UNAIDS pružaju potporu primjeni cjelokupnog spektra programa iz okvira filozofije smanjenja štete.
Zanimljivo je pratiti kako vlade većine država s uznapredovanom epidemijom HIV/AIDS-a među intravenskim korisnicima droga zastupaju filozofiju apstinencije kao jedini terapijski cilj i smisao. U tim društvima dominiraju represivni odnosi prema ovisnicima, a terapijski i penalni okviri se ne koriste za promoviranje zaštitnih sredstava i prakse manje rizičnih oblika ponašanja ovisnika. Unatoč prihvaćanju Deklaracije o obvezama u vezi HIV/AIDS-a na posebnom zasjedanju Opće skupštine UN-a (UNGASS 2001.) zakonodavstvo u mnogim zemljama se nije prilagodilo potrebama ovisnika.

Programi smanjenja štete koji uključuju dijeljenje sterilnog pribora vrlo je kontroverzan i gotovo neprihvatljiv program i danas u velikom dijelu Europe, a da ne govorimo o ostatku nerazvijenog svijeta. Iako je SZO proglasila ovisnost kroničnom recidivirajućom bolešću, još uvijek prevladava stav da se s tim problemom treba obračunati represivnim aparatom. Aktivnosti programa smanjenja štete kao što su zamjena igala, drop-in centri i sobe za injektiranje smatrani su kaznenim djelom pomaganja i poticanja drogiranju. Tek epidemija  HIV infekcije  među intravenoznim korisnicima droga, krajem 80 tih u zapadnoj Europi, a krajem 90 tih u Istočnoj Europi, Rusiji i zemljama bivšeg SSSR-a, alarmira  i stvara uvjete da se otvaraju programi i za supstitucijsko liječenje heroinskih ovisnika i za stvaranje centara za podjelu sterilnog pribora za injektiranje droga.

Brojne su zemlje gdje zakoni još uvijek dozvoljavaju uhićenja i zadržavanja pritvorenika zbog posjedovanja pribora za uzimanje droga, a temeljna ljudska prava i osnovni oblici zdravstvene zaštite često su uskraćeni ovisnicima. Dakako da ovako preferirani represivni pristupi imaju svoju cijenu u javno-zdravstvenim pokazateljima.

Na nacionalnim razinama je potrebno:

 • ugraditi problematiku korištenja droga u nacionalne programe prevencije AIDS-a,
 • ugraditi problematiku HIV/AIDS-a u nacionalne programe prevencije ovisnosti,
 • pratiti, koordinirati i razvijati programe smanjenja štete,
 • razvijati rehabilitacijske i resocijalizacijske programe,
 • prilagoditi zakonodavnu politiku prema potrebama osobito ugroženih skupina,
 • zaštititi ljudska prava i osigurati osnovne pravne standarde za ovisnike,
 • zaštititi privatnost ovisnika i osoba s HIV-om u zdravstvenim i drugim centrima,
 • omogućiti tretman svim osobama koje žive sa HIV-om,
 • poticati razvoj i istraživanja institucionalnih i strategijskih promjena.

Na lokalnim razinama je potrebno:

 • izraditi sveobuhvatne programe unapređenja zdravlja,
 • koordinirati realizaciju pojedinih programa i poticati suradnju u zajednici,
 • uključiti medije i sve zainteresirane skupine u zajednici,
 • pratiti trendove i pravodobno prilagođavati intervencije

UDRUGA LET

ZAGREB

saznaj više
UDRUGA TERRA

RIJEKA

saznaj više
UDRUGA HELP

SPLIT

saznaj više
UDRUGA INSTITUT

PULA

saznaj više
UDRUGA PORAT

ZADAR

saznaj više

pošalji nam poruku